Následující kód vytvoří jednoduchý spínač, který na pozici určenou prvním parametrem vytvoří spínač, jenž za sekundu zlikviduje všechny jednotky patřící straně nastavené v druhém parametru. Nepovinný třetí parametr určuje velikost oblasti. Výchozí je, jak je vidět 300 metrů.

[getPos player,"GUER"] spawn {
	params ["_pos","_target_side",["_size",300]];
	private ["_trg"];
	_trg = createTrigger ["EmptyDetector", _pos];
	_trg setTriggerArea [_size, _size, 0, false];
	_trg setTriggerActivation [_target_side, "PRESENT", true];
	sleep 1;
	{_x setdamage 1} foreach list _trg;
	deletevehicle _trg;
};